Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi (UMYS) ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve mesleki eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kuralları ve faaliyetleri düzenleyen sistemdir. UMYS’yi kurmak ve işletmek görevi 5544 sayılı Kanunla MYK’ya verilmiştir.

Eğitim ile istihdam arasında doğru ilişkiyi kuran, uluslararası kıyaslanabilirdik altyapısı oluşturan, nitelikli işgücüne erişimi kolaylaştıran, mesleki yeterliliklerin değerlendirilmesinde geçerlilik, güvenilirlik ve şeffaflığı sağlayan, ilerleme yollarını daha açık hale getiren ve kariyer hareketliliğini destekleyen, önceki öğrenmeyi tanıyan, istihdamı, verimliliği ve ulusal rekabet gücünü arttıran bağımsız, şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış bir sistemdir.