Tanıtım Filmimiz

Tekstil Sertifikasyon Merkezi ; ülkemizde terbiye ve iplik üretimi alanlarında formal (okul, halk eğitim vb. yerlerden edinilmiş bilgi) ve informal (işyeri, aile, arkadaş çevresi vb. edinilmiş bilgi) yollarla kazanılmış olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde ölçmek ve değerlendirmek, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan Mesleki Yeterlilik Belgesi ile belgelendirmek amacıyla kurulmuştur.

Meslek Standartları

Meslek Standartları; kısaca bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari norm olarak tanımlanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ulusal yeterlilik sisteminin ilk aşaması olan meslek standartlarını, her sektörde gerekli bilgi deneyim ve alt yapı gibi kriterleri göz önüne alarak yaptığı değerlendirme ertesinde sektörlerin önde gelen kurum ve kuruluşlarına hazırlatmaktadır.

Ulusal Meslek standartları;

  • İş analizine dayanır.
  • Kişinin yürütmesi gereken başlıca görevleri, sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları açıkça ifade eder ve meslekî açıdan sahip olunmaması gereken hususları içerir.
  • Meslekî yeterlilik seviyelerini yansıtır ve bu seviyeler uluslararası yeterlilik seviyelerine uygun olarak belirlenir.
  • Meslekî alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma konularındaki mevzuat ile idari ve teknik gereklilikleri içerir.
  • Hazırlanma sürecinde sosyal tarafların etkili olarak katılması, görüş ve katkısının alınması esastır.
  • İşverenler, çalışanlar, stajyerler ve öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta yazılır.
  • Bireyin hayat boyu öğrenme ilkesine uygun olarak kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.
  • Açık ya da gizli ayırımcılık unsurları içermez.

 Mesleki Yeterlilikler

Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi (UMYS) ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve mesleki eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kuralları ve faaliyetleri düzenleyen sistemdir. UMYS’yi kurmak ve işletmek görevi 5544 sayılı Kanunla MYK’ya verilmiştir.

Eğitim ile istihdam arasında doğru ilişkiyi kuran, uluslararası kıyaslanabilirdik altyapısı oluşturan, nitelikli işgücüne erişimi kolaylaştıran, mesleki yeterliliklerin değerlendirilmesinde geçerlilik, güvenilirlik ve şeffaflığı sağlayan, ilerleme yollarını daha açık hale getiren ve kariyer hareketliliğini destekleyen, önceki öğrenmeyi tanıyan, istihdamı, verimliliği ve ulusal rekabet gücünü arttıran bağımsız, şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış bir sistemdir.